Obchodní podmínky

Prosíme, čtěte podmínky pozorně

CHCI POPTAT PŘEKLAD

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

I. Smluvní strany

Poskytovatel služeb webu www.prekladatelna.cz

Best Biz s.r.o.
U Menhiru 658
252 41 Dolní Břežany
IČ: 27497208
DIČ: CZ27497208
dále jen „zhotovitel“

a

fyzická nebo právnická osoba, která vyplní a elektronicky odešle objednávku na překladatelské služby je dále „objednatel“

se dohodli na následujícím:

II. Uzavření smluvního vztahu

 1. Objednatel zavedením objednávky do webové aplikace na adrese www.prekladatelna.cz uzavírá se zhotovitelem smlouvu na vyhotovení překladu podle nabídky a těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu. Stejná pravidla platí i pro objednávky potvrzené objednatelem, které byly realizovány e-mailovou cestou. V každém případě je objednatel informován potvrzením objednávky.
 2. Tato objednávka je svým obsahem, specifikací a údaji uvedenými při vyplnění formuláře (objednáním e-mailem) závazná a zakládá smluvní vztah mezi stranami. Objednatel potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku zaslání objednávky překladu.
 3. Platná elektronická (e-mailová) objednávka musí obsahovat pravdivě a úplně vyplněné, formulářem předepsané údaje a náležitosti. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za vzniklé nesrovnalosti a možná nedorozumění, zpoždění či nedostatky. Objednatel je i v případě zadání smyšlených nebo neplatných údajů povinen zaplatit zhotoviteli částku za zhotovený překlad, popřípadě jeho část, kterou již zhotovitel provedl.
 4. Dodání vyhotoveného překladu probíhá elektronickou cestou ve formě emailu s přílohou a jako emailová adresa objednatele se považuje údaj, který uvedl objednatel v objednávce nebo registračním formuláři. Objednatel odpovídá za nesprávný údaj nebo špatně vyplněnou registraci či objednávku, která vznikla na jeho straně.
 5. Právo nakládat s překladem přechází na objednatele okamžikem zaplacení, tedy připsáním prostředků na účet zhotovitele. Do úplného zaplacení ceny za objednávku zůstávají veškerá vlastnická a autorská práva v držení zhotovitele. Objednatel odpovídá za obsah překladu a práv k textu, pokud se týkají autorských práv nebo jiných majetkových či osobnostních povinností. Stejně tak text nesmí odporovat platným zákonům a nařízením podle českého práva.

III. Cenové ujednání

 1. Zhotovitel je plátcem DPH.
 2. Celková cena včetně DPH uvedená zhotovitelem v cenové kalkulaci vyhotovené na základě množství zdrojového textu uváděného v NS (1 800 znaků vč. mezer), překládaného jazyka, typu překladu (např. bez ověření/s ověřením) a odbornosti textu a potvrzená objednatelem je konečná, pokud se obě strany nedohodly jinak.

IV. Platba a fakturace

 1. Fakturu (daňový doklad) obdrží objednatel pouze v elektronické podobě emailem. Faktura je opatřena razítkem a slouží jako plnohodnotný doklad pro účetnictví. Vytištěné faktury zhotovitel zašle na vyžádání objednatele za cenu dle platného ceníku. Splatnost faktury je 14 dní.
 2. U fyzických osob žádáme vždy o platbu faktury předem a zaslání potvrzení o provedení platby obratem. Překlad bude zadán k vyhotovení až po obdržení potvrzení o platbě.
 3. U právnických osob při prvních dvou objednávkách žádáme o platbu faktury předem a zaslání potvrzení o provedení platby obratem. Překlad bude zadán k vyhotovení až po obdržení potvrzení o platbě.

V. Storno objednávky

 1. Objednatel může stornovat objednávku. Tím mu vzniká povinnost uhradit již realizovanou část objednaných služeb.
 2. Po dodání překladu objednateli nebo v případě, že zhotovitel oznámí, že je překlad už hotov, nelze objednávku zrušit.

VI. Dodání překladu

 1. Za hotový překlad se rozumí takové přeložení zdrojového textu ze zdrojového jazyka do cílového jazyka, které si objednatel zadal v objednávce.
 2. Překlad je předán způsobem, jaký objednatel uvedl v objednávce. Za dodání překladu se rozumí odeslání překladu na adresu elektronické pošty nebo v případě soudního překladu korespondenční adresu dohodnutou se zhotovitelem.
 3. Odesláním překladu objednateli je objednávka vyřízena.

VII. Převzetí překladu

 1. Objednatel je povinen ihned po převzetí překlad zkontrolovat, především úplnost a správnost plnění objednávky. Pokud zjistí jakýkoliv problém nebo nedostatek, musí co nejrychleji informovat zhotovitele.
 2. Nepotvrdí-li objednatel převzetí překladu nebo nezašle připomínky k zaslanému překladu do 3 dnů, má se za to, že překlad obdržel v souladu s objednávkou.

VIII. Reklamace

 1. Při reklamaci překladu objednatel vytkne vady dodaného překladu bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od převzetí překladu.
 2. Vzhledem k povaze poskytované služby jsou všechny vady odstranitelné zhotovitelem. Objednatel se může domáhat buď opravy vad nebo doplnění toho, co v překladu chybí.
 3. Zhotovitel je povinen do 30 dní vady na vlastní náklady odstranit nebo odmítnout s vysvětlením, proč shledává reklamaci jako neoprávněnou.
 4. Úpravy překladu jiným subjektem nebudou zhotovitelem v žádném případě proplaceny.
 5. V případě, že zdrojový text obsahuje odborné výrazy, preferenční terminologii, méně známé zkratky či zkratky používané objednatelem apod., je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis příslušných termínů v požadovaném cílovém jazyce překladu, případně poskytnout pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií, a to ještě před zahájením překladu. Pokud toto nebude splněno, nelze brát na reklamaci objednatele z důvodu odlišnosti použité terminologie zřetel.
 6. V případě, že objednatelem vytknuté vady překladu jsou preferenčního charakteru, tj. nejedná se o vadný překlad zdrojového textu, nelze brát na reklamaci objednatele zřetel z důvodu odlišnosti od jím preferované verze překladu.
 7. V případě, že zhotovitel nabídne objednateli korekturu rodilým mluvčím v cílovém jazyce překladu, a objednatel si tuto korekturu neobjedná, objednatel výslovně akceptuje skutečnost, že dodaný překlad nemusí dosahovat úrovně překladu vyhotoveného nebo korigovaného rodilým mluvčím.
 8. V případě, že u překladů textů určených k dalšímu tisku si objednatel neobjedná u zhotovitele nebo jiným způsobem nezajistí předtiskovou korekturu rodilým mluvčím v cílovém jazyce překladu, objednatel výslovně akceptuje skutečnost, že dodaný překlad nelze použít bez předtiskové korektury k tisku.
 9. Zhotovitel neodpovídá za původní vady zdrojového textu k překladu. Pokud je zdrojový text stylisticky nesprávný, obsahuje věcné či významové chyby, je nesrozumitelný nebo má vady formátování, slovosledu či gramatické chyby, zhotovitel není povinen je identifikovat, opravovat či upozornit na ně objednatele. Zhotovitel přeloží zdrojový text tak, jak mu byl dodán.
 10. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotoveného překladu odpovídá zhotovitel maximálně do výše ceny překladu, ve kterém se vada vyskytla.

IX. Mlčenlivost

 1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost vůči osobám mimo objednatele o všech údajích a informacích týkajících se obsahu zdrojových textů a vyhotovených překladů.
 2. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj či informace, které jsou před sdělením již veřejně známé či dostupné, nebo je nutno je sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem, anebo byly vynuceny rozhodnutím a/nebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl zhotovitel povinen se podrobit.

X. Ochrana a zpracování osobních údajů a dalších dat

 1. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu překladu a vyřízení objednávky.
 2. S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, viz Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou součástí obchodních podmínek.

XI. Odstoupení od smlouvy

 1. Zhotovitel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo zrušit objednávku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy z důvodů technických závad či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat svoje stránky nebo svoji činnost. Odstoupení je povinen učinit formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku. V takovém případě si strany nejsou povinny nahrazovat jakékoliv náklady či škody, které jim vznikly v souvislosti s objednávkou.

XII. Rozhodčí doložka

 1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které v budoucnu vzniknou ze všech smluvních vztahů a dohod mezi účastníky této rozhodčí doložky nebo ze všech jednostranných právních úkonů jednoho z účastníků této rozhodčí doložky vůči druhému účastníkovi (dále jen právní vztahy), které vznikají uzavřením smluvního vztahu (objednávkou), jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s těmito právními vztahy, včetně otázek jejich platnosti, výkladu, realizace či ukončení, otázek práv z těchto právních vztahů přímo vznikajících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně tímto pověřují statutární orgán arbitrážního centra Czech Arbitration Centre s.r.o., IČ: 281 63 427, se sídlem Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň (dále jen „AC“) k výběru rozhodce z rozhodců působících u AC a takto vybraného rozhodce pak výslovně pověřují k rozhodnutí dle zásad spravedlnosti. Žaloba se podává na adresu AC, P.O.Box 183, 304 83 Plzeň, tato adresa je i doručovací adresou rozhodce, popřípadě osobně na adresu Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň. Rozhodčí řízení je neveřejné a bude probíhat písemnou formou, bez nařízení ústního jednání, neshledá-li toto rozhodce za nezbytné, rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Pravidla ohledně placení poplatku a postupu v řízení jsou obsažena v Jednacím řádu pro rozhodčí řízení uveřejněném na www.arbitrators.cz, s jehož zněním smluvní strany souhlasí a považují jej za nedílnou součást rozhodčí doložky. Smluvní strany souhlasí, aby rozhodce pověřil k administrativní a ekonomické činnosti v rámci rozhodčího řízení třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Doručováno bude s přihlédnutím k přísl. ust. o.s.ř., uložení u odesílajícího soudu se nahrazuje uložením u rozhodce a vyvěšením na úřední desce AC zveřejněné na www.arbitrators.cz.
 2. V případě vymáhání neuhrazených faktur za poskytnuté služby bude navíc účtována objednateli smluvní pokuta ve výši Kč 7.000,-(slovy: sedm tisíc korun českých) za každou neuhrazenou fakturu.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní ujednání v těchto Obchodních podmínkách uvedené jsou závazná pro obě strany a řídí se platným Občanským zákoníkem podle českého právního řádu. Registrací objednatel stvrzuje jejich přečtení a podáním objednávky odeslané formou elektronické pošty, vstupuje do práv a povinností zde uvedených. Strany prohlašují, že na základě svojí svobodné vůle a přání respektují a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a budou se jimi řídit. Tyto podmínky je provozovatel webu oprávněn změnit, doplnit či jinak upravit a to i bez předchozího upozornění. Úprava těchto podmínek nemá zpětnou platnost. V případě sporů a nejasností budou nejprve jednat smírně, s cílem nalézt oboustranně přijatelné řešení.
 2. V případě, že objednatel je podnikatelským subjektem, zaplacením objednaného překladu dává souhlas s uveřejněním svého názvu, loga a typu zakázky na stránkách www.prekladatelna.cz, www.prekladatelna.sk a bizlanga.com.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 24. 2. 2023.

18 367
objednávek
242 661
normostran
5 944
zákazníků